WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych

 

Dnia 6 marca 2018 r. o godz. 15.00, w świetlicy szkolnej
w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej na rok 2018.
 3. Sprawozdanie z prac Komisji i Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej za 2017 r.
 4. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami.
 5. Informacja o działalności świetlic środowiskowych za 2017 r.
 6. Informacja o działalności organizacji pozarządowych za 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. na lata 2018-2022 dotyczącego gminy Jaworzyna Śląska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Jaworzyna Śląska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłata targowych oraz zasad ich poboru.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Przyjęcie protokołów nr: XXXV/17 z dnia 21.12.2017 r., XXXVI/18 z dnia 12.01.2018 r. oraz XXXVII/18 z dnia 08.02.2018 r.
 7. Sprawy różne (głos mieszkańców).
 8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 


 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

05.02.2018 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |