WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 10 września 2019 r. o godz. 15:00,
 w sali konferencyjnej budynku Sali Sportowo-Edukacyjnej
 przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej ul. Jana Pawła II 16,
  odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o stanie bazy oświatowej i przygotowań do roku szkolnego.
 3. Informacja o działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za 2018 r.
 4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Jaworzyna Śląska przez Gminę Świebodzice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/6/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXXVIII/04/10 z dnia 08.02.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechy w gminie Jaworzyna Śląska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: nr VII/19 z dnia 30.05.2019 r., nr VIII/19 z dnia 27.06.2019 r. oraz nr IX/19 z dnia 07.08.2019 r.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

06.08.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |