WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych

 

Dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 15:00, w świetlicy szkolnej
w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stan opieki zdrowotnej: Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy - Podstacja w Jaworzynie Śląskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2017 rok Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
 5. Stan bezpieczeństwa w gminie: Policja, Straż Pożarna.
 6. Wakacyjna oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 7. Rozpatrzenie i ocena rocznego sprawozdania Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z wykonania budżetu gminy Jaworzyna Śląska za rok 2017:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2017 rok.
  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i wykonaniu budżetu za 2017 r.
  4. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
  5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium.
  6. dyskusja.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym "Chatka Puchatka" w Jaworzynie Śląskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/25/17 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaworzynie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jaworzyna Śląska oraz nadania mu statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/68/17 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21.12.2017 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLI/16/10 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pasieczna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Piotrowice Świdnickie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska.
 23. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 24.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
 26. Interpelacje i wnioski radnych.
 27. Przyjęcie protokołu nr XL/18 z dnia 14.04.2018 r. oraz XLI/18 z dnia 17.04.2018 r.
 28.  Sprawy różne (głos mieszkańców).
 29. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 


 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

18.06.2018 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |