WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 13:00, w sali konferencyjnej
budynku Sali Sportowo-Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się
VIII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stan opieki zdrowotnej: Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy – Podstacja Wyjazdowa w Jaworzynie Śląskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 rok Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
 5. Wakacyjna oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Jaworzyna Śląska:
 1. przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok,
 2. debata nad raportem o stanie gminy.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie i ocena rocznego sprawozdania Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z wykonania budżetu gminy Jaworzyna Śląska za rok 2018:

  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.;

  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za
  2018 r. ;

  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i wykonaniu budżetu za 2018 r. ;

  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;

  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;

  f)  dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska.
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

24.06.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |