WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 28 grudnia 2020 r. o godz. 15:00, w Hali Sportowo-Edukacyjnej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 15a, odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. na lata 2021-2025 dotyczącego gminy Jaworzyna Śląska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/53/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 roku ze zmianami w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jaworzyna Śląska na lata 2021-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2021 rok
  i podjęcie uchwały w tej sprawie:
     a) wystąpienie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie projektu budżetu,
     b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
     c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
     d) odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
     f) stanowisko Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie złożonych wniosków, propozycji zmian,
     g) głosowanie wszystkich zgłoszonych wniosków opiniowanych przez Komisję ds. Budżetu i Finansów,
     h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Przyjęcie protokołu nr XXI/20 z dnia 27.08.2020 r.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

22.12.2020 r.

 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |