WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych

 

 

Dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 15.00, w świetlicy szkolnej
w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sudety 2030 – szansa na równy rozwój Dolnego Śląska – wystąpienie Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja.
3. Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”.
4. Oświata gminna na tle powiatu.
5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworzyna Śląska na lata 2018-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2018-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/71/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 19.12.2016 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bagieniec.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2018 rok i podjęcie uchwały w tej sprawie:
a) wystąpienie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie projektu budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) stanowisko Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie złożonych wniosków, propozycji zmian,
g) głosowanie wszystkich zgłoszonych wniosków opiniowanych przez Komisję ds. Budżetu i Finansów,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
20. Interpelacje i wnioski radnych.
21. Przyjęcie protokołów: XXXII/17 z dnia 28.09.2017 r., XXXIII/17 z dnia 30.10.2017 oraz XXXIV/17 z dnia 15.11.2017 r.
22. Sprawy różne (głos mieszkańców).
23. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

14.12.2017 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |