WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych


  

 

Dnia 12 czerwca 2017 r. o godz. 15.00, na terenie obiektu wielofunkcyjnego
przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej, odbędzie się
XXIX sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stan bezpieczeństwa w gminie – Policja, Straż Pożarna.
3. Wakacyjna oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej „INVEST-PARK” działek w obrębie wsi Pasieczna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
7. Rozpatrzenie i ocena rocznego sprawozdania Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z wykonania budżetu gminy Jaworzyna Śląska za rok 2016:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2016 r.
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i wykonaniu budżetu za 2016 r.
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
f) dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/71/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 19.12.2016 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Przyjęcie protokołu nr XXIX/17 z dnia 23.05.2017 r.
17. Sprawy różne (głos mieszkańców).
18. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

02.06.2017 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |