WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

CZERWIEC 2019

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

VIII/37/19

27.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej

2.

VIII/38/19

27.06.2019 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 rok Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej

3.

VIII/39/19

27.06.2019 udzielenia Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej wotum zaufania

4.

VIII/40/19

27.06.2019 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r

5.

VIII/41/19

27.06.2019 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej

6.

VIII/42/19

27.06.2019 wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

7.

VIII/43/19

27.06.2019 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2019-2024

8.

VIII/44/19

27.06.2019 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

9.

VIII/45/19

27.06.2019 sprawie zmiany uchwały Nr XLII/40/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Piotrowice Świdnickie

10.

VIII/46/19

27.06.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r

11.

VIII/47/19

27.06.2019 dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

04.07.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |