WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

GRUDZIEŃ 2018

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

III/19/18

28.12.2018 zmiany uchwały nr XXXV/68/17 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21.12.2017 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
2.

III/20/18

28.12.2018 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
3.

III/21/18

28.12.2018 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
4.

III/22/18

28.12.2018 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym "Chatka Puchatka" w Jaworzynie Śląskiej
5.

III/23/18

28.12.2018 zmiany uchwały Nr XLV/53/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
6.

III/24/18

28.12.2018 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Jaworzyna Śląska
7.

III/25/18

28.12.2018 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLVII/43/14 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska
8.

III/26/18

28.12.2018 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLI/25/18 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Jaworzyna Śląska
9.

III/27/18

28.12.2018 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 r. Nr XLV/59/18 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
10.

III/28/18

28.12.2018 dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
11.

III/29/18

28.12.2018 Uchwała Budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2019
12.

III/30/18

28.12.2018 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska
13.

III/31/18

28.12.2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
14.

III/32/18

28.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

07.01.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |