WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Program dotacyjny Równać Szanse 2007 – Regionalny Konkurs GrantowyPolska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy".
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. Wnioski można przesyłać do 10 października 2007.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie:
organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
Uwaga: o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu Równać Szanse, kończące się po 1 października 2007r.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej:
dotacje do 7 000 zł; szkolenia, doradztwo.

Termin realizacji projektu:
Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż
do 30 czerwca 2008 r.

| więcej ... |

 

"Nasza wieś naszą szansą"

Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6 000 mieszkańców "Nasza wieś naszą szansą", czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim?

-     Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.

-     Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.
 
-      W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.

| więcej ... |

 

"Konkurs Projektów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2007-2009"

Fundacja "Fundusz Współpracy" pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu I "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie", ogłasza otwarty nabór wniosków na pierwszą edycję konkursu projektów na lata 2007-2009. W obecnej edycji konkursu wnioski mogą być składane na:

Projekty mikro - na rozwój instytucjonalny organizacji rozpoczynających działalność (tj., które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub do innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia naboru wniosków w danej edycji konkursu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych), w tym na podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz inwestycje w infrastrukturę.
Dofinansowanie - do 90% kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 15 000 EUR.

Projekty małe - na realizację projektów tematycznych.
Dofinansowanie - do 90% kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 50 000 EUR.

| więcej ... |

 

Fundacja "Fundusz Współpracy" uruchomiła Projekt "Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym."

Kwalifikowane działania:

 • promowanie "stylu życia" ukierunkowanego na ochronę zdrowia,

 • wypracowanie modelowych projektów wspierających wdrażanie acquis w zakresie środowiska,

 • zapewnienie lepszego dostępu do informacji dla obywateli,

 • aktywacja lokalnych wspólnot i tworzenie koalicji w celu rozwiązywania złożonych problemów społecznych,

 • promowanie postaw indywidualnych ukierunkowanych na ochronę środowiska,

 • promowanie współpracy pomiędzy sektorami ochrony zdrowia i środowiska.

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania są organizacje pozarządowe. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie z nie więcej niż trzema partnerami. W roli partnerów oprócz organizacji pozarządowych mogą wystąpić: szkoły wyższe, instytucje akademickie, polskie samorządy lokalne.
Całkowity budżet Projektu przeznaczony na dotacje to 2 570 000 EUR. Wnioskodawcy powinni uwzględnić wymóg wniesienia wkładu własnego w wysokości minimalnej 20% całkowitych kosztów Projektu.
Wysokość pojedynczej dotacji, o jaką można się ubiegać w ramach niniejszego konkursu, musi mieścić się w następującym przedziale:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 euro

 • maksymalna kwota dotacji: 50 000 euro

Termin składania wniosków upływa 06 października 2006 roku o godz. 16:00.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Centrum Funduszy Europejskich. Nasi konsultanci udzielą wszelkich niezbędnych informacji i porad pod numerem telefonu: 071/ 371 45 15

Centrum Funduszy Europejskich
ul. Kazimierza Wielkiego 27a, 50-077 Wrocław
tel.: (071) 371 45 15, fax: (071) 342 24 01
www.cfeu.pl biuro@cfeu.pl 


PROGRAM WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH NA RZECZ WSI I TERENÓW WIEJSKICH ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ

Celem programu jest wspieranie organizacji pozarządowych działających na terenie wiejskich i realizujących zadania na rzecz wsi i terenów wiejskich, finansowe wspieranie przedsięwzięć na rzecz wsi i terenów wiejskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Priorytetowe obszary wsparcia:

 1. oświata

 2. ochrona zdrowia wraz z rehabilitacją

 3. zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich.

Więcej na stronie http://www.efrwp.com.pl 
Czas składania wniosków do 30 września.


"Równać Szanse 2006 - Regionalny Konkurs Grantowy"

Celem programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys.)
Zasady konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie http://www.rownacszanse.pl/konkurs 
Czas nadsyłania wniosków mija 10 października.


Nasza wieś - naszą szansa

Konkurs polega na aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców wsi i małych miasteczek, a celem jego jest ograniczenie przyczyn ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji życiowych, aktywizować ich i angażować we wspólne działania podnoszące jakość życia.
Więcej na www.witrynawiejska.org.pl 
Termin składania wniosków mija 9 października.


 

 

Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

14.09.2007 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |