PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Nowicach"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku wielofunkcyjnego
     w Nowicach o powierzchni zabudowy 148,75 m2, powierzchni użytkowej 128,30 m2 i kubaturze 384,90 m3
     wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., z przyłączem wody, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
     sanitarne o pojemności 10 m3 z instalacją odprowadzającą ścieki z budynku oraz wewnętrzną linią zasilającą.

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z projektem budowlanym przy zastosowaniu materiałów
budowlanych opisanych w projekcie bądź przy użyciu materiałów równoważnych (równorzędnych).

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowlanym
(załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 3 do specyfikacji.

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

(...)

pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 03.10.2012 r.

Zastępca Burmistrza
Marek Zawisza

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki [~10MB]

24-10-2012 r.
   Wyniki przetargu

10-10-2012 r.
   Zmiana SIWZ

 


Informacje sporządziła:  

Katarzyna Grzelik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

03.10.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone