PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śląska - boiska” - w sołectwach Stary Jaworów, Nowy jaworów, Czechy"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna  

     Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net

 

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych
     na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w sołectwach: Stary Jaworów, Nowy Jaworów, Czechy
     i Milikowice obejmujące:

1) Stary Jaworów: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o nawierzchni 548,91 m2,
    roboty w zakresie usuwania wierzchniej warstwy gleby, wykonanie podbudowy z kruszywa
    łamanego, roboty odwadniające (drenaż), montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz siatkówkę.
2) Nowy Jaworów: Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej
    o powierzchni 2436 m2, wykonanie boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki brukowej
    o powierzchni 390 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, montaż sprzętu do gry w koszykówkę
    oraz bramki do piłki nożnej. Zakres prac nie obejmuje drenażu.
3) Czechy: Wykonanie boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 390m2,
    podbudowa z kruszywa łamanego, montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz bramki do piłki nożnej.
    Zakres prac nie obejmuje drenażu.

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowlanym (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

(...)

pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 16.08.2012 r.

Zastępca Burmistrza
Marek Zawisza

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki [~20MB]

   Zmiana SIWZ

   Ogłoszenie o zamówieniu

   Zmiana SIWZ

11-09-2012
   Ogłoszenie o wynikach
 


Informacje sporządziła:  

Katarzyna Grzelik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

16.08.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone