PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych
                wraz z odwodnieniem, na terenie wsi Milikowice – droga nr 8"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna  

     Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net

 

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę i przebudowę
      dróg dojazdowych do pól i lasów wraz z odwodnieniem we wsi Milikowice,
      w zakresie dróg nr: 8 (km 0+000-1+716,559):

- wykonanie robót ziemnych pod projektowane drogi i zjazdy na pola
- wykonanie robót ziemnych związanych z budową rowów przydrożnych
- ułożenie przepustów pod zjazdami na pola
- wykonanie podbudów pod projektowane drogi
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na projektowanych drogach
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowlanym (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

(...)

pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 10.09.2012 r.

Zastępca Burmistrza
Marek Zawisza

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki [~79MB]

01-10-2012 r.
   Ogłoszenie o unieważnieniu
 


Informacje sporządził:  

Maciej Bielawski
Informacje wprowadził do BIP:   Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

10.09.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone