PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ogłasza przetarg nieograniczony


na zadanie: „Dostawę paliw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej ”
1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Tryb zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
    (Dz.U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655 z późn. zm.).

3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2010 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej www.jaworzyna.net . SIWZ do bezpłatnego pobrania w siedzibie Zakładu przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej /sekretariat/.

4. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON , benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 oraz gazu LPG z przeznaczeniem do tankowania pojazdów mechanicznych będących własnością zamawiającego. Zapotrzebowanie na przedmiotowe paliwa określa się na około:
– 102 000 litrów oleju napędowego,
– 10 500 litrów litrów benzyny bezołowiowej „Pb95” ,
– 6 000 litrów litrów gazu LPG

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


6. Termin wykonania zamówienia publicznego: 36 miesięcy licząc od daty zawarcia (podpisania) umowy.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

7.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi . Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy dysponują co najmniej jedną stacją paliw z dystrybutorami , każdego z zamawianych paliw oddaloną od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 5 km umożliwiającą całodobowe tankowanie pojazdów.

7.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
7.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

7.5. Stacja , stacje paliw na których zamawiający będzie tankował paliwo winny znajdować się w odległości nie dalszej niż 5 km od siedziby zamawiającego.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonywana na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryterium oceny ofert : cena – 100 %. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN.

10. Oferty należy złożyć do dnia 16.04.2010 r. do godz. 09ºº w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej . Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2010 roku o godz. 10ºº – w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

16. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- Jerzy Pędzierski w sprawach technicznych: tel. 74 8560493.
- Paweł Warachim w sprawach proceduralnych: tel. 74 8560487.

Jaworzyna Śląska 06.04.2010 r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja

 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

06.04.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone