PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

IR-341/01/02/09

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej”
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230,
     e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1.Przedmiot zamówienia: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Świdnickiej Jaworzynie Śląskiej”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę odcinka sieci wodociągowej ul. Świdnicka w Jaworzynie Śląskiej, przewidziane dokumentacją techniczną autorstwa Zakładu Usług Projektowo – Budowlanych ul. Serbska 34, 58-100 Świdnica, polegające na:

- robotach ziemnych
- wykonaniu odcinka sieci wodociągowej z PCV o średnicy 110 mm o długości 162,3 mb
- podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Świdnickiej poprzez trójnik
- wykonaniu próby szczelności sieci wodociągowej
- wykonaniu dezynfekcji rurociągu
- naprawie (odbudowie) nawierzchni asfaltowej ul. Świdnickiej na powierzchni 10,2 m2
- wykonaniu pomiarów geodezyjnych powykonawczych Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączony jest do specyfikacji.

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

KODY CPV:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /IIp., pok. nr 15/ lub na stronie internetowej www.jaworzyna.net

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2010 r.

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. Na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.

7. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 1.000zł, na warunkach określonych w SIWZ.

8 . Kryteria oceny ofert: - cena ofertowa – 100%.

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 – sekretariat, w terminie do dnia 21.04.2010r., do godz. 10:00.

10. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert

11. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

12. Ogłoszenie powyższe zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.04.2010r.


Jaworzyna Śląska 01.04.2010 r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki


22-04-2010r.
   Ogłoszenie o wyniku przetargu
 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.04.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone