PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

GNŚ-341/02/02/10

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bolesławicach” - etap I
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1.Przedmiot zamówienia: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bolesławicach”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę odcinka sieci wodociągowej w Bolesławicach, przewidziane dokumentacją techniczną autorstwa Biura Projektowego EKO PROJEKT BIS ul. Mieszka I 33/13, 58-100 Świdnica.

Etap I obejmuje budowę odcinka sieci od pkt. E do pkt. F (zgodnie z projektem budowlanym) polegającą na :
- robotach ziemnych
- wykonaniu odcinka sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 110 mm o długości 252,5 mb
- wykonaniu odcinka sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 90 mm o długości 4 mb
- podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr 31
- wykonaniu przewiertu maszyną do wierceń poziomych na długości 9 m
- wykonaniu próby szczelności sieci wodociągowej
- dezynfekcji rurociągu
- pomiary geodezyjne powykonawcze

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączony jest do specyfikacji.
Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

KODY CPV:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /IIp., pok. nr 15/ lub na stronie internetowej www.jaworzyna.net

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2010r.

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. Na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.

7. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 1.000zł, na warunkach określonych w SIWZ.

8 . Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa – 100%.

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 – sekretariat, w terminie do dnia 20.04.2010 r., do godz. 10:00.

10. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

12. Ogłoszenie powyższe zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.04.2010 r.Jaworzyna Śląska 01.04.2010r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki

22-04-2010r.
   Ogłoszenie o wyniku przetargu 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.04.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone