PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie:  "Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie” - etap II -
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące roboty wykończeniowe pomieszczeń sanitarnych
      od strony pawilonu szkolnego wraz z instalacją wod.-kan. wewnętrzną w obiekcie świetlicy wielofunkcyjnej w
      Pastuchowie, przewidziane dokumentacją techniczną autorstwa Zakładu Usług Projektowo Budowlanych ul.

Serbska 34, 58-100 Świdnica, obejmujące:
- wykonanie ścianek działowych
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej
- montaż drzwi dwuskrzydłowych i jednoskrzydłowych
- wykonanie posadzki z płytek glazurowych w pomieszczeniach sanitarnych i korytarzu
- ułożenie płytek na ścianach do wysokości 2 m
- malowanie ścian

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączony jest do specyfikacji.
Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

KODY CPV:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych obiektów budowlanych
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne


(...) pełna treść ogłoszenie do pobrania poniżej

Jaworzyna Śląska 22.07.2010r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   SIWZ
   PRZEDMIAR ROBÓT
      PROJEKTY BUDOWLANE (~28,5MB)

Aktualizacje
10.08.2010
   Ogłoszenie o wyborze oferty
 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

22.07.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone