PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

GNŚ-341/04/02/10 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: „Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA
na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna Śląska
karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego” - etap I
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail:
    urzad@jaworzyna.net

2.1.Przedmiot zamówienia: „Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 – karosacja 
       samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Przedmiotem zamówienia są roboty adaptacyjne samochodu w zakresie 
       kabiny załogi, części bojowej samochodu, instalacji wodno-pianowej i elektrycznej wraz z lakierowaniem i
       konserwacją – zgodnie ze Specyfikacją – zał. Nr 1.

KODY CPV:
CPV 50112100-4 usługi w zakresie napraw samochodów
CPV 50112110-7 usługi w zakresie karosacji pojazdów

2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /Ip., pok. nr
    9/ lub na stronie internetowej www.jaworzyna.net

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 07.07.2010r.

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia
    29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz
    spełniający wymogi określone w SIWZ. Na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenia i
    zaświadczenia określone w SIWZ.

7. Nie obowiązuje wpłata wadium.

8. Kryteria oceny ofert: - cena ofertowa – 100%.

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 – sekretariat, w terminie do dnia 26.05.2010r.,
    do godz. 12:00.


10. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert

11. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

12. Ogłoszenie powyższe zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.05.2010r.


Jaworzyna Śląska 18.05.2010 r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki


AKTUALIZACJE:

25-05-2010
   ZMIANA OGŁOSZENIE O PRZETARGU
   ZMIANA SPECYFIKACJI
   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

18.05.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone