PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

GNŚ-341/04/02/10 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: "Budowa chodnika w Nowym Jaworowie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail:
    urzad@jaworzyna.net

2.1.:„Budowa chodnika w Nowym Jaworowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”.
        Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę chodnika długości około 500mb w ciągu
        drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Nowy Jaworów po stronie terenu zabudowanego z działkami
        budowlanymi przyległymi do drogi, obejmujące:

- roboty ziemne
- wykonanie krawężnika betonowego 15 x 30 na ławie betonowej (493,00mb)
- wykonanie obrzeży betonowych 30 x 8 na podsypce cementowo piaskowej (592,6mb)
- podbudowa z kruszywa łamanego - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubość 6cm (682,3m2) kolor szary - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8cm (164,9m2) kolor czerwony
- czyszczenie rowu - wykonanie przepustów pod zjazdami
- ułożenie płyt ażurowych na dnie rowu (8,4m2)
- wykonanie kanalizacji deszczowej

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączony jest do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej

Jaworzyna Śląska 28.07.2010 r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki [~18,0MB]

09.08.2010r.
   Zapytanie do SIWZ

18.08.2010r.
   Ogłoszenie wyboru oferty
 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

28.07.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone