PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza zadanie na wykonanie

,,Rewitalizacji stadionu miejskiego – wymiana pokrycia dachu Stadionu Sportowego położonego przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej,,

/na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych/
1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Świdnicka 9,
    58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Przedmiot zamówienia: Renowacja dachu na pawilonie sportowym , naprawa i przygotowanie powierzchni  
    dachu , jednokrotne krycie papą termozgrzewalną , wymiana opierzeń , rynien i rur spustowych.

3. Kryterium wyboru oferty: cena.

4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
    1/ Podpisany formularz oferty cenowej / Załącznik Nr 4 /
    2/ Podpisane oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymogami art.22 ustawy Prawo zamówień  
        publicznych / Załącznik Nr 2 /.

5. Sposób przygotowania oferty :
     1/ ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej , zamkniętej kopercie .
     2/ na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także napis o treści:

“Oferta na zadanie Rewitalizacja stadionu miejskiego – wymiana pokrycia dachu Stadionu Sportowego położonego przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej . Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 10.06.2009 przed godz. 10°° ”,

    3/ ceny w ofercie podane winny być w PLN, i wyrażone winne być cyfrowo i słownie,
    4/ oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką /drukiem/,
    5/ cena winna obejmować całość zamówienia.

6. Termin i miejsce składania ofert – 10.06.2009 do godz. 09°°

7. Termin i miejsce otwarcia ofert - 10.06.2009 o godz. 10°°

8. Wymagany termin realizacji zadania: do 31.07.2009 roku.


9. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Tomasz Kędzierski , tel. 074 8560481

10. W postępowaniu na udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień    
       publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

11. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania.

12. Dodatkowe informacje w ZGKiM w Jaworzynie Śląskiej , w sekretariacie ZGKiM , tel. 074 8560481.

13. Załącznikami do w/w ogłoszenia są : Załącznik Nr 1 Przedmiar robót , Załącznik Nr 2 Oświadczenia wykonawcy
      złożone zgodnie z wymogami art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych , Załącznik Nr 3 wzór umowy,
      Załącznik Nr 4 Formularz ofertowy .Jaworzyna Śląska 27.05.2009r.

Dyrektor ZGKiM
Roman Wizner

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zadaniu

      Specyfikacja + załączniki12-06-2009

   Ogłoszenie o wyniku przetargu 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

27.05.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone