PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie:  "ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO
ŚMIECIARKI DO WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH
"Parametry techniczne jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

- Rok produkcji od 1998 do 2000 roku,
- Przebieg nie większy niż 200 000 km,
- Bezwypadkowy; - Samochód musi być sprawny technicznie i gotowy do pracy, zarejestrowany w Polsce,
- Minimalna moc silnika 160 KM,
- Pojemność silnika minimum 8000 cm ³,
- Ładowność : minimum 4500 kg,
- Aparat wrzutowy uniwersalny przystosowany do obsługi pojemników od 110 do 1100 litrów,
- Układ prasowania odpadów: hydrauliczny, liniowo-płytowy,
- Pojemność skrzyni ładunkowej zabudowy min. 12 m³- max.16 m³,
- Stopień zgniotu odpadów 1:5 lub 1:6,

Pozostałe parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaworzyna.net , www.bip.jaworzyna.net

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) zamówienia : 34.14.45.11-3.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaworzyna.net , www.bip.jaworzyna.net.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

Termin składania ofert upływa 08.05.2009 o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 11, dnia 08/05/2009 o godzinie 10:00.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy został zrealizowany w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.Jaworzyna Śląska 24.04.2009r.

Dyrektor ZGKiM
Roman Wizner

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki


AKTUALIZACJE:

08.05.2009
 
  
Ogłoszenie o odrzuceniu oferty

15.05.2009
 
  
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

24.04.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone