PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony
na zadanie:

"Modernizacja pomieszczeń pawilonu sportowego położonego
przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej.
I etap robót budowlanych”
1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Świdnicka 9.

2. Tryb zamówienia : art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 06.07.2009 wraz z adresem   
    internetowym www.jaworzyna.net do bezpłatnego pobrania SIWZ w/w zamówienia.

4. SIWZ do bezpłatnego pobrania w siedzibie Zakładu przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej - sekretariat.

5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
   - Tomasz Kędzierski w sprawach technicznych : tel. 074 8560482
   - Paweł Warachim w sprawach proceduralnych : tel. 074 8560487

6. Opis przedmiotu zamówienia :

6.1. Modernizacja pomieszczeń pawilonu sportowego położonego przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej.

Prace składające się na I etap robót budowlanych obejmują wykonanie remontu sekretariatu, pomieszczeń szatni gości wraz z natryskami WC.

Remont sekretariatu obejmuje :
- Wymiana istniejącego fragmentu instalacji CO wraz z grzejnikami z rur ożebrowanych na nową
   instalację Cu z grzejnikami konwertorowymi.
- Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem na nową.
- Zamurowanie istniejących ślepych otworów okiennych i drzwiowych.
- Montaż podwieszonego sufitu z płyt gk na ruszcie metalowym, i okładzina ścian płytą gk.
- Posadzka z płytek gressowych,
- Roboty malarskie wykończeniowe.

Remont szatni gości wraz z natryskami WC obejmuje:
- Wymianę instalacji CO jw.
- Wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.
- Wykonanie kabin natryskowych i WC wraz z instalacjami zw cw i kanalizacji.
- Wykonanie sufitu podwieszonego i okładziny ścian płytą gk w szatniach.
- Wykonanie „boazerii” z płyty OSB w szatniach.
- Wymianę posadzek na posadzki z płytek gressowych w szatniach, natryskach i przedsionku .
- Roboty malarskie wykończeniowe.

6.2. Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący zał. nr 3 do Specyfikacji
        Istotnych Warunków Zamówienia .

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

(...)

poniżej znajduje się pełna treść ogłoszeniaJaworzyna Śląska dn. 06.07.2009r.

 

POBIERZ:

   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki


28.07.2009r.

   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 


Informacje sporządził:

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:

06.07.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone