PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza realizację zdania

,,Remont pokrycia dachowego, obróbka blacharska, remont kominów, opierzenia, zbiornika wyrównawczego w budynku przy ul. Ceglanej 6 w Jaworzynie Śląskiej”
1. ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ceglanej 6 w Jaworzynie Śląskiej 58-140 Jaworzyna Śląska.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ,,Remont pokrycia dachowego, obróbka blacharska, remont kominów, opierzenia,
     zbiornika wyrównawczego”.

3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: cena.

4. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
    1. Formularz oferty cenowej / zał. nr 3 /
    2. Oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymogami art. 22 ustawy / zał. nr 2 /

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
    1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej , zamkniętej kopercie.
    2. Na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także napis o treści:  
        “Oferta na zadanie: ,, Remont pokrycia dachowego , obróbka blacharska, remont kominów, opierzenia, 
         zbiornika wyrównawczego ”. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 17.06.2009 do godz.10ºº ”.

3. Ceny w ofercie podane winny być w PLN, i wyrażone winne być cyfrowo i słownie,

4. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką /drukiem/,

5. Cena winna obejmować całość zamówienia .

(...)

Pełna treść ogłoszenie do pobrania poniżej.


Jaworzyna Śląska 02.06.2009r.

Dyrektor ZGKiM
Roman Wizner

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki


22-06-2009

   Ogłoszenie wyników zadania 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

02.06.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone