PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie:  "Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej”
Etap III1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net
2.1. Przedmiot zamówienia: „Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej”. Etap III.
    Przedmiotem zamówienia są: stan surowy otwarty-ściany nośne dach, wykonanie kominów,
    otworów na okna i drzwi konstrukcji więźby dachowej i obróbek blacharskich oraz
    odwodnienia obiektu – wg CPV: 45000000-7, 45262420-1,45262310-7,45261100-5,
    45261210-9.
2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cz 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/  
       można uzyskać w siedzibie zamawiającego /II p., pok. nr 15/ lub na stronie internetowej www.jaworzyna.net
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2009r.

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
    art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
    spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający
    wymogi określone w SIWZ. Na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne
    oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.
7. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 5.000zł, na warunkach określonych w SIWZ.
8 . Kryteria oceny ofert:
    - cena ofertowa – 100%.
9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 – sekretariat,
    w terminie do dnia 19.05.2009r, do godz. 10:00.
10. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
11. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
12. Ogłoszenie powyższe zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.04.2009 r.Jaworzyna Śląska 28.04.2009r.

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki [! duży rozmiar !] ~ 26MBAKTUALIZACJE:
 
05-05-2009

   Informacja o zmianie ogłoszenia przetargu

   Ogłoszenie o zmianie SIWZ


26-05-2009

 Ogłoszenie o wyniku przetargu


 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

28.04.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone