PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

GIMNAZJUM NR 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na organizację dowożenia uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy Jaworzyna Śląska w roku szkolnym 2009/2010

1. Wymagany termin realizacji: 1 września 2009 do 30 czerwca 2010 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej:   
    http://www.gimnazjum.jaworzyna.net/dyrektor/siwz.doc

3. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
    Krzysztof Sołtys, Józef Strzelecki. Dyrektor Gimnazjum tel. (074) 858-81-77

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6. Zakres zamówienia obejmuje organizacje dowożenia uczniów do szkół.

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Nie wymaga się wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa brutto 100%.

10. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, w terminie do dnia 15.06.2009 r. do godz. 13.45.

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 15.06.2009r. o godz. 14.00.Jaworzyna Śląska 02.06.2009 r.

Dyrektor Gimnazjum
Krzysztof Sołtys

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      SIWZ
 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

02.06.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone