PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

IR-341/01/02/09

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: „Remont chodników na ul. Ekerta i T. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej”
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. 0748588230 lub 233, 
    e-mail: urzad@jaworzyna.net

2. Przedmiot zamówienia: „Remont chodników na ul. Ekerta i T.Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej.” Wg CPV;  
    45111100-9, 45233222-1.

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /II piętro,
     pok. nr 14/ lub na stronie internetowej: www.jaworzyna.net

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2009r.

7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia     
    29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz
    spełniający wymogi określone w SIWZ. Na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenia
    i zaświadczenia określone w SIWZ.

8. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 3 000,00 zł., na warunkach określonych w SIWZ.

9 . Kryteria oceny ofert:
     - cena ofertowa – 100%.

10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 1 – sekretariat, w terminie do dnia
      24.04.2009 r., do godz. 10:00.

11. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert..

12. Ogłoszenie powyższe zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.04.2009r.


Jaworzyna Śląska 01.04.2009r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki

AKTUALIZACJE:
 
16-04-2009

   Odpowiedź na zapytania do SIWZ

30-04-2009

 Ogłoszenie o wyniku przetargu 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.04.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone