PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: „Remont chodników przy ul. Słowackiego
i ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. 0748588230 lub 233,
    e-mail: urzad@jaworzyna.net
2. Przedmiot zamówienia: „Remont chodników na ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej." Wg CPV;
    45111100-9, 45233222-1.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /II piętro, pok.
    nr 14/ lub na stronie internetowej: www.jaworzyna.net
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2009r.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
    29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.l ustawy jw. oraz
    spełniający wymogi określone w SIWZ. Na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenia
    i zaświadczenia określone w SIWZ.
8. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 3 000,00zł, na warunkach określonych w SIWZ.
9. Kryteria oceny ofert:
    - cena ofertowa - 100%.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 1 -sekretariat, w terminie do dnia
      25.05.2009r., do godz. 10.00.
11.Termin związania ofertą- 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
12. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
13. Ogłoszenie powyższe zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.04.2009r.Jaworzyna Śląska 30.04.2009r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki


AKTUALIZACJE:
 
11-05-2009
   Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

27-05-2009
   Ogłoszenie o wyniku przetargu 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

30.04.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone