PRZETARGI

 Przetargi

 

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : "Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej". Etap II.

 

 1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net
   

 2. 2.1. Przedmiot zamówienia:"Budowa remizy strażackiej wJaworzynie Śląskiej". 
  Etap II. Przedmiotem zamówienia są: prace ziemne, budowlane, przyłączeniowe i instalacyjne - wg CPV: 45216100-5.
  2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
   
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /IIp., pok. nr 14/ lub na stronie internetowej www.jaworzyna.net
   
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
   
 5. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2006r.
   
 6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. Na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.
   
 7. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 3.000zł, na warunkach określonych w SIWZ.
   
 8. Kryteria oceny ofert: 
  - cena ofertowa - 100%.
   
 9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 - sekretariat, w terminie do dnia 18.07.2006 r., do godz. 10.00.  
   
 10. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

ZAŁĄCZNIK : 

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

21.07.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone