PRZETARGI

 Przetargi

 

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jaworzyna Śl. w roku szkolnym 2006/2007

Gimnazjum nr1 w Jaworzynie Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jaworzyna Śl. w roku szkolnym 2006/2007

 

 1. Wymagany termin realizacji zadania od 1.09.2006 do 30 czerwca 2007 r.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wykupienie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o złożenie oferty zgodnej z jej wymogami.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16 (sekretariat)
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest wicedyrektor Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej; Józef Strzelecki- Tel. 074 8588177
 5. Koperta z ofertą winna być oznaczona napisem :
  PRZETARG DOWOŻENIE nie otwierać przed 28 lipca 2006 r. do godziny 13.00
 6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie
  Zamawiającego w terminie do dnia 28 lipca 2006 do godz.12.45
 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 28 lipca. o godz.13.00
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : Cena ofertowa /brutto/ waga -100 %
 9. Termin związania ofertą ustala się do dnia 30 sierpnia 2006
 10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

12.07.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone