PRZETARGI

 Przetargi

 


GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza przetarg nieograniczony

na dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jaworzyna Śl. w roku szkolnym 2006/2007

 

 1. Wymagany termin realizacji zadania -od 1.09.2006 do 30 czerwca 2006r.
   
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wykupienie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o złożenie oferty zgodnej z jej wymogami.
   
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia / cena 10 zł/ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16 / sekretariat/
   
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest wicedyrektor Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej - Józef Strzelecki- Tel. /074/ 858 - 81 - 77
   
 5. Koperta z ofertą winna być oznaczona napisem : 
  " PRZETARG -DOWOŻENIE- nie otwierać przed 28 lipca 2006 r. do godziny 13.00
   
 6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia
  28 lipca 2006 do godz.12.45
   
 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 28 lipca. o godz.13. 00
   
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : Cena ofertowa /brutto/ waga - 100 %
   
 9. Termin związania ofertą ustala się do dnia 30 sierpnia 2006
   
 10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

05.07.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone