PRZETARGI

 Przetargi

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : "Remont odcinków dróg wewnętrznych we wsiach Pasieczna /dz. nr 85dr/, Piotrowice /dz. nr 286/10dr, 297dr/, Pastuchów /dz. nr 353dr/"

 

 1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net

 2. 2.1. Przedmiot zamówienia: "Remont odcinków dróg wewnętrznych we wsiach Pasieczna /dz. nr 85dr/, Piotrowice /dz. nr 286/10dr, 297dr/, Pastuchów /dz. nr 353dr/"
   
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe odcinków dróg gminnych, obejmujące :
  - mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm
  - wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie gr. po zagęszczeniu 10 cm
  - wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - warstwa dolna gr 10 cm
  - wykonanie nawierzchni z frezowiny asfaltowej - warstwa górna gr 10 cm 
   
  Zakres robót obejmuje:
  - Pastuchów - 0,265 km, 1192,5 m2
  - Pasieczna - 0,05 km, 150,0 m2
  - Piotrowice - 0,22 km, 990,0 m2
  RAZEM: 0,535 km, 2332,5 m2
   
  2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
   
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /IIp., pok. nr 14/ lub na stronie internetowej: www.jaworzyna.net
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 11.08.2006r.
 6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne
  oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.
 7. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 1000zł, na warunkach określonych w SIWZ.
 8. Kryteria oceny ofert:
  - cena ofertowa - 100%.
 9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 - sekretariat, w terminie do dnia 29.06.2006 r., do godz. 10.00. 
 10. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Załączniki

 1. KOSZTORYS INWESTORSKI (PDF)
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (PDF)

 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

22.06.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone