PRZETARGI

 Przetargi

 

Ogłoszenie o przetargu 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej 
ul. Świdnicka 9 ogłasza przetargi nieograniczone:

Nr 7/2006 na wykonanie remontu elewacji ścian Pn i Wsch budynku mieszkalnego 
przy ul Ogrodowej 4 w Jaworzynie Śl.

 

Termin realizacji zamówienia:

  • do dnia 31.08.2006 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnych ofert sporządzonych na gotowych formularzach opracowanych przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł/szt.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Eugeniusz Mytych lub Pan Waldemar Postrach tel. 8 588 178 lub 8 588 218.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki art 22 ust.1 Ustawy - prawo zamówień publicznych i spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty na przetarg należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:
" Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji ścian Pn i Zach budynku Ogrodowa 4" w terminie do dnia 12.06.2006 r. do godziny 9.oo. w siedzibie zamawiającego przy u Świdnickiej 9 (sekretariat)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2006 r w siedzibie zamawiającego przy ul. Świdnickiej 9 (świetlica) o godzinie 10.00 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

22.05.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone