PRZETARGI

 Przetargi

 

Ogłoszenie o przetargu 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej 
ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony :

NR 8/2006 na wykonanie usług kominiarskich w budynkach będących 
w zarządzie ZGKiM w Jaworzynie Śląskiej


Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2006 r do dnia 30.06.2007 r

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Eugeniusz Mytych lub Pan Waldemar Postrach tel. 8 588 178 lub 8 588 218.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 62 Ustawy Prawo budowlane a także spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty na przetarg należy składać w zamkniętych kopertach z napisem " Przetarg na usługi kominiarskie" w terminie do dnia 12.06.2006 r. do godziny 9.oo. w siedzibie zamawiającego przy u Świdnickiej 9 (sekretariat)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2006 r o godzinie 12oo w siedzibie zamawiającego przy ul. Świdnickiej 9 (świetlica) 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

19.05.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone