PRZETARGI

 Przetargi

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : "Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach"

 

 1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net 

 2. 2.1. Przedmiot zamówienia:"Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach"
  2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /IIp., pok. nr 14/.
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 14.10.2006r.
 6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne
  oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.
 7. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 3.000zł, na warunkach określonych w
  SIWZ.
 8.  Kryteria oceny ofert:
  - cena ofertowa - 100%.
 9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 - sekretariat, w terminie do dnia 29.05.2006 r., do godz. 10.00.
 10. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
  składania ofert.

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

12.05.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone