PRZETARGI

 Przetargi

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości powyżej 60 000 €

na zadanie : 
"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej" - Etap II

 

 1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail. urzad@jaworzyna.net 

 2. 2.1. Przedmiot zamówienia: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej" - Etap II.
  Przedmiotem zamówienia są prace: budowlane i instalacyjne przewidziane dokumentacją techniczną autorstwa Autorskiego Biura Projektów ARCHIKON obejmujące:
   
  45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej,
  45262500-6 Ściany nadziemia
  45261000-4 Konstrukcja dachu sali
  45261214-7 Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe
  45262522-6 Kominy
  28112310-6 Rusztowania
  45331210-1 Wentylacja mechaniczna - wywietrzaki dachowe
   
  Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót, które załączone są do specyfikacji.
  Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.
  Dokumentacja techniczna do wglądu oferenta w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14 , w godz. 8.00-15.00
   
  2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
   
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego /IIp., pok. nr 14/.
   
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
  4.1. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
   
 5. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2006r.
   
 6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający wymogi określone w SIWZ na powyższe, wykonawcy przedłożą stosowne 
  oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ. 
   
 7. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 4 000zł, na warunkach określonych w SIWZ.
   
 8. Kryteria oceny ofert:
  - cena ofertowa - 100%.
   
 9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 - sekretariat, w terminie do dnia 03.07.2006 r, do godz. 10.00.
   
 10. Termin związania ofertą - 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 11. Osoby do kontaktu Marek Mazur pok. nr 18, Sławomir Mirowicz pok. nr 14 II p.

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

11.05.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone