PRZETARGI

 Przetargi

 

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 522/10 o pow. 0,1366 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej (za miastem), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.06.2006 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 20947.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.
Dojazd i dojście ulicą o nawierzchni asfaltowej ,a następnie drogą polną wzmocnioną warstwą żużla na długości ok. 45 m. Kanalizacji brak.
Uzbrojenie i sieci: elektryczna, wodociągowa, telefoniczna.

Cena wywoławcza nieruchomości : 25 165,00 zł ( cena z podatkiem VAT)
Wadium : 2 517,00 zł
Minimalne postąpienie : 260,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej , w terminie do dnia 05.06.2006 r. do godz. 15.00 ,w kasie Urzędu Miasta Jaworzyna Śl. (kasa nieczynna w godz. 9.00 - 10.00) lub na konto Gminy Jaworzyna Śląska
BZ WBK S.A. O/Świdnica 81 10902369 0000 0001 0258 2272 .

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, przy czym postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.
Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 85-88-230, 85-88-233, 8587-164,8 587-165 wew. 34.


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

08.05.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone