PRZETARGI

 Przetargi

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej 
ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony :

NR 6/2006 na wymianę okien PCV w ilości 54 szt. w lokalach gminy, 
będących w zarządzie ZGKiM


Termin realizacji zamówienia: od dnia 14.06.2006 r do dnia 18.08.2006 r

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Eugeniusz Mytych lub Pan Waldemar Postrach tel. 8 588 178 lub 8 588 218.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki art 22 ust.1 Ustawy - prawo zamówień publicznych i spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty na przetarg należy składać w zamkniętych kopertach z napisem " Przetarg nieograniczony na wymianę okien " w terminie do dnia 31.05.2004 r. do godziny 9.oo. w siedzibie zamawiającego przy u Świdnickiej 9 (sekretariat)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2006 r o godzinie 10.oo w siedzibie zamawiającego przy ul. Świdnickiej 9 (świetlica) 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

08.05.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone