PRZETARGI

 Przetargi

 

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, 
na najem lokalu użytkowego przy ul. Wolności 2c w Jaworzynie Śląskiej składającego się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 69,38 m2 usytuowanego na parterze budynku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej lub handlowej z wyłączeniem sprzedaży alkoholu .

 

Cena wywoławcza netto za najem 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 4,48 zł.
Od wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2006 r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ,pok. Nr 4, parter.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 400,00 zł, w terminie do dnia 24.05.2006 r. w kasie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ( kasa nieczynna w godz. 9.00 -10.00 ) .

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu . Czynsz płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako najemca nie stawi się do zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej .
Lokal podlega przetargowi wg istniejącego stanu technicznego .

Wszelkie prace remontowo- modernizacyjne w lokalu przyszły najemca wykonuje na swój koszt i we własnym zakresie , za wiedzą i zgodą wynajmującego . Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń ze strony innych urzędów bądź instytucji, odnośnie prowadzenia zamierzonej działalności i robót modernizacyjnych w lokalu , spoczywa na przyszłym najemcy lokalu .

Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieoznaczony .
Stawka czynszu za najem lokalu ustalona w przetargu, będzie wzrastać w latach następnych o kwotę o jaką wzrośnie stawka bazowa ustalona dla lokali użytkowych wynajmowanych na prowadzenie działalności usługowej lub handlowej .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.( kierunkowy 0 74 ) 85-88-230,
85-88-233, 85-87-164,85-87-165 wew.34 lub w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9, pok. Nr 16,II piętro.

W celu obejrzenia lokalu należy porozumieć się telefonicznie bądź zgłosić się
w pok. Nr 16 lub Nr 20, II piętro Urzędu Miasta .


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

28.04.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone