PRZETARGI

 Przetargi

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi w zakresie ochrony i dozoru majątku ZGKiM znajdującego się przy ulicy Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2006 r. od godziny 7°° - dnia 01.06.2009 r. do godziny 7°°.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnych ofert sporządzonych na gotowych formularzach opracowanych przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł/szt.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Janina Pędzierska - tel. (074) 8 588 178 lub (074) 8 588 218.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki art 22 ust.1 Ustawy - prawo zamówień publicznych i spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty na przetarg należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

"Przetarg nieograniczony Nr 5/2006 na świadczenie usługi w zakresie ochrony i dozoru majątku ZGKiM znajdującego się przy ulicy Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej " w terminie do dnia 12.05.2006 r.godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2006 r o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej (świetlica).


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

25.04.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone