PRZETARGI

 Przetargi

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Jaworzynie Śląskiej

ul. Świdnicka 9 ogłasza przetargi nieograniczone:

Nr 4/200 na wykonanie remontu elewacji ściany PN - Zach budynku mieszkalnego przy ul Świdnickiej 8 w Jaworzynie Śl.

 

Termin realizacji zamówienia:

  • do dnia 30.06.2006 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnych ofert sporządzonych na gotowych formularzach opracowanych przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł/szt.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Eugeniusz Mytych lub Pan Waldemar Postrach tel. 8 588 178 lub 8 588 218.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki art 22 ust.1 Ustawy - prawo zamówień publicznych i spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty na przetarg należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

" Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji ściany Pn-Zach Świdnicka 8" w terminie do dnia 10.05.2006 r. do godziny 9.oo. w siedzibie zamawiającego przy u Świdnickiej 9 (sekretariat)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2006 r w siedzibie zamawiającego przy ul. Świdnickiej 9 (świetlica) o godzinie 10oo


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

19.04.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone