PRZETARGI

 Przetargi

 

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości powyżej 60 000 €

na zadanie : "Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie"

 

 1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna
  Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net 

2.1. Przedmiot zamówienia: " Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w
Starym Jaworowie."

Przedmiotem zamówienia są prace: ziemne, budowlane, przyłączeniowe i instalacyjne przewidziane dokumentacją techniczną autorstwa Autorskiego Biura Projektów ARCHIKON obejmujące:

 • 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej,
 • 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
 • 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
 • 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza,
 • 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

A

Roboty budowlane

 

 

1

 Roboty ziemne

m3

208,47

2

 Fundamenty

m3

31,12

3

 Ściany fundamentowe

m3

23,93

4

Ściany nadziemia

m3

165,29

5

Konstrukcja dachu z rusztem drewnianym + konstrukcja sufitu podwieszonego zaplecza sali

-

-

6

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe

m2

453,59

7

Kominy

mb

62,7

8

Podłoża betonowe

m3

33,15

9

Ścianki działowe

m2

87,78

10

Izolacje, warstwy podposadzkowe i wykładzina pow. na sali

m2

224,6

11

Izolacje, warstwy podposadzkowe i posadzka zaplecza sali

m2

106,9

12

Tynki wewnętrzne

m2

683,28

13

Ocieplenie ścian zewnętrznych

m2

357,16

14

Okładzina zewnętrzna cokołu

m2

46,41

15

Okładziny wewnętrzne

m2

178,51

16

Roboty malarskie

m2

1089,43

17

Elementy ślusarsko – kowalskie

-

-

18

Stolarka drzwiowa i okienna

m2

87,18

19

Schody zewnętrzne

-

-

20

Rusztowania

m2

597,01

 

 

 

 

B

Roboty sanitarne

 

 

1

 Instalacja c.o.

mb

222

2

 Instalacja kanalizacji

mb

41,1

3

 Podłączenia kanalizacji do sieci

 -

4

Instalacja wody

mb

200

5

Wpięcie instalacji do kotłowni

mb

249

6

Wentylacja mechaniczna

-

-

 

 

 

 

C

Roboty elektryczne

-

-

1

 Linia zasilająca i tablice rozdzielcze

mb

337

2

 Obwody oświetleniowe z oprawami

mb

181

3

 Obwody gniazd wtyczkowych

mb

234

4

Instalacja odgromowa

szt

54

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót, które załączone są do specyfikacji.
Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

Dokumentacja techniczna do wglądu oferenta w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14 , w godz. 8.00-15.00

2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego /IIp., pok. nr 14/.
 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
  4.1. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
 3. Termin wykonania zamówienia: 29.09.2006r.
 4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający wymogi określone w SIWZ na powyższe, wykonawcy przedłożą stosowne
  oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.
 5. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 8000zł, na warunkach określonych w SIWZ.
 6. Kryteria oceny ofert:
  - cena ofertowa - 100%.
 7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 - sekretariat, w terminie do dnia 19.05.2006 r, do godz. 10.00. 
 8. Termin związania ofertą - 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 9. Osoby do kontaktu Marek Mazur pok. nr 18, Sławomir Mirowicz pok. nr 14 II p.

 
 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

22.03.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone