PRZETARGI

 Przetargi

 

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA
 
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki : nr 544/5 o pow.
0,1336 ha , 542/2 o pow. 0,0502 ha oraz 1 udziału w 542/3 o pow. 0,0778 ha , położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 
( za miastem), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.04.2006 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 16.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 20237.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.
Dostęp do działki bezpośrednio z drogi powiatowej poprzez działkę nr 542/3. Kanalizacji brak. Możliwość podłączenia wody ( kilkadziesiąt metrów), prąd.

Cena wywoławcza nieruchomości : 30 259,00 zł
Wadium : 3 026,00 zł
Minimalne postąpienie : 310,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej , w terminie do dnia 03.04.2006 r . do godz. 1500 ,w kasie Urzędu Miasta Jaworzyna Śl. (kasa nieczynna w godz. 900 - 1000) lub na konto Gminy Jaworzyna Śląska
BZ WBK S.A. O/Świdnica 81 10902369 0000 0001 0258 2272.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, przy czym postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.
Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 85-88-230, 85-88-233, 8587-164,8 587-165 wew. 34.

 
 


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

10.03.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone