PRZETARGI

 Przetargi

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
58-140 Jaworzyna Śląska ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony na :

zakup nowego wozu asenizacyjnego o pojemności 6.000 l. z wyposażeniem standardowym współpracującego z ciągnikiem rolniczym.

 

Zakup będzie dokonany :
zgodnie z kodem wspólnego słownika zamówień (CPV) - 34223340-1

Termin realizacji zamówienia:
- 10.04.2006 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,- zł.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jan Kowalewski lub Pan Jerzy Pędzierski tel. 074 8 588 178, 074 8 588 218 lub 074 8 588 211.

W przetargach mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 Ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki art. 22 ust 1 wyżej wymienionej Ustawy, oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty na przetarg należy składać w terminie do dnia 27.03.2006 r. do godziny 9.oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2006 r przy ul. Świdnickiej 9 (świetlica) o godz. 10.oo

 
 


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

10.03.2006 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone