WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ARCHIWUM PRZETARGÓW - rok 2012

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 17.12.2012 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

ochrona mienia i dozoru fizycznego obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie ŚląskiejDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

    Ogłoszenie o zamówieniu

    SIWZ + załączniki
    Ogłoszenie o wynikach


 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 05.12.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

    Ogłoszenie o zamówieniu

    SIWZ + załączniki
    Zmiana SIWZ
    Ogłoszenie o wynikach
OGŁOSZENIE PRZETARGU - sprzedaż samochodu pożarniczego marki FIAT

 04.12.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PUBLICZNY I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

samochodu pożarniczego marki POLSKI FIAT 125P 1500 MEDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

    Samochód pożarniczy marki FIAT 125P

Ogłoszenie o przetargu

19.11.2012 r.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych od odbiorców obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Świdnicka nr 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Tryb zamówienia: Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1
   w związku z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 19.11.2012 nr 458210 - 2012 wraz z
   adresem internetowym www.jaworzyna.net do bezpłatnego pobrania SIWZ w/w zamówienia.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

03.10.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Nowicach"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku wielofunkcyjnego
     w Nowicach o powierzchni zabudowy 148,75 m2, powierzchni użytkowej 128,30 m2 i kubaturze 384,90 m3
     wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., z przyłączem wody, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
     sanitarne o pojemności 10 m3 z instalacją odprowadzającą ścieki z budynku oraz wewnętrzną linią zasilającą.

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z projektem budowlanym przy zastosowaniu materiałów
budowlanych opisanych w projekcie bądź przy użyciu materiałów równoważnych (równorzędnych).

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowlanym
(załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 3 do specyfikacji.

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

01.10.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem, na terenie wsi Milikowice – droga nr 8"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę i przebudowę
      dróg dojazdowych do pól i lasów wraz z odwodnieniem we wsi Milikowice,
      w zakresie dróg nr: 8 (km 0+000-1+716,559):

- wykonanie robót ziemnych pod projektowane drogi i zjazdy na pola
- wykonanie robót ziemnych związanych z budową rowów przydrożnych
- ułożenie przepustów pod zjazdami na pola
- wykonanie podbudów pod projektowane drogi
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na projektowanych drogach
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

10.09.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem, na terenie wsi Milikowice – droga nr 8"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę i przebudowę
      dróg dojazdowych do pól i lasów wraz z odwodnieniem we wsi Milikowice,
      w zakresie dróg nr: 8 (km 0+000-1+716,559):

- wykonanie robót ziemnych pod projektowane drogi i zjazdy na pola
- wykonanie robót ziemnych związanych z budową rowów przydrożnych
- ułożenie przepustów pod zjazdami na pola
- wykonanie podbudów pod projektowane drogi
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na projektowanych drogach
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

16.08.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śląska - boiska” - w sołectwach Stary Jaworów, Nowy jaworów, Czechy"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych
     na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w sołectwach: Stary Jaworów, Nowy Jaworów, Czechy
     i Milikowice obejmujące:

1) Stary Jaworów: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o nawierzchni 548,91 m2,
    roboty w zakresie usuwania wierzchniej warstwy gleby, wykonanie podbudowy z kruszywa
    łamanego, roboty odwadniające (drenaż), montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz siatkówkę.
2) Nowy Jaworów: Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej
    o powierzchni 2436 m2, wykonanie boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki brukowej
    o powierzchni 390 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, montaż sprzętu do gry w koszykówkę
    oraz bramki do piłki nożnej. Zakres prac nie obejmuje drenażu.
3) Czechy: Wykonanie boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 390m2,
    podbudowa z kruszywa łamanego, montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz bramki do piłki nożnej.
    Zakres prac nie obejmuje drenażu.

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowlanym (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

08.08.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa kanalizacji wraz z wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej
o długości ok. 435 mb i średnicy fi 110 w miejscowości Jaworzyna Śląska na odcinku ….
w zakresie:

- roboty ziemne - zagęszczenie gruntu
- montaż rurociągów fi 110 PE
- montaż rurociągów fi 90 PE
- montaż hydrantów pożarowych
- próba szczelności sieci wodociągowych
- oznakowanie trasy rurociągu taśma z tworzywa sztucznego

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z projektem budowlanym
przy zastosowaniu materiałów budowlanych opisanych w projekcie bądź
przy użyciu materiałów równoważnych (równorzędnych).

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

27.07.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Jaworzynie Śląskiej – ul. Świdnicka"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie odcinka sieci
     kanalizacyjnej w Jaworzynie Śląskiej w ul. Świdnickiej w zakresie:

- Roboty ziemne
- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubość śr. 10cm z wywozem
   materiału na składowisko
- Wymiana gruntu na grunt G1 w miejscach układanej kanalizacji, przykanalików,
   oraz wpustów deszczowych wraz z jego pozyskaniem i dowozem do wysokości konstrukcji
   nawierzchni drogi
- Kanalizacja deszczowa z rur PE-HD SN=8kN/m2 Ø250
- Przykanaliki z rur kielichowych PCV SN=8kN/m2 Ø160
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe prefabrykowane o średnicy 450mm wraz z osadnikiem
- Studnie rewizyjne Ø1200 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- Podbudowa z betonu asfaltowego 0/16gr. 6cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5cm (ZJAZDY)
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5cm (ZJAZDY)

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

27.07.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławice"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej
    o długości 498 mb i średnicy fi 110 w miejscowości Bolesławice w zakresie:

ODCINEK WG PROJEKTU BUDOWLANEGO A-B-C-D

- roboty ziemne
- zagęszczenie gruntu
- ułożenie rur osłonowych
- montaż rurociągów fi 110 PE
- montaż rurociągów fi 90 PE
- montaż hydrantów pożarowych o śr. 80 mm
- przecisk rurą fi 200 pod drogą o długości 19m
- próba szczelności sieci wodociągowych
- oznakowanie trasy rurociągu taśma z tworzywa sztucznego

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

13.05.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem, na terenie wsi Milikowice – droga nr 7 i 8"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę i przebudowę
      dróg dojazdowych do pól i lasów wraz z odwodnieniem we wsi Milikowice,
      w zakresie dróg nr: 7 (km 0+000-1+517,09) i 8 (km 0+000-1+716,559) na dz. nr 19 i 15:

- wykonanie robót ziemnych pod projektowane drogi i zjazdy na pola
- wykonanie robót ziemnych związanych z budową rowów przydrożnych
- ułożenie przepustów pod zjazdami na pola
- wykonanie podbudów pod projektowane drogi
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na projektowanych drogach
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

19.06.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Remont c.o. w SP w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w dużym budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej obejmujące:

- demontaż rurociągu stalowego o średnicy od 10 do 50 mm
- demontaż grzejników żeliwnych
- montaż rurociągu z tworzywa sztucznego średnicy od 16 do 63 mm
- montaż grzejników płytowych - montaż zaworów termostatycznych
- montaż odpowietrzników automatycznych
- montaż ciepłomierza do pomiaru zużycia energii cieplnej
- próba ciśnieniowa
- płukanie instalacji

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

18.06.2012 r.


GIMNAZJUM NR 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na organizację dowożenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
z terenu Gminy Jaworzyna Śl. w roku szkolnym 2012/2013

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetarguOgłoszenie o przetargu

08.06.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śląska - boiska” - w sołectwach Stary Jaworów, Nowy jaworów, Czechy, Milikowice1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w sołectwach: Stary Jaworów, Nowy Jaworów, Czechy i Milikowice obejmujące:

1) Stary Jaworów: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o nawierzchni 548,91 m2, roboty w zakresie usuwania wierzchniej warstwy gleby, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, roboty odwadniające (drenaż), montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz siatkówkę.

2) Nowy Jaworów: Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 2436 m2, wykonanie boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 390 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz bramki do piłki nożnej. Zakres prac nie obejmuje drenażu.

3) Czechy: Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 5400 m2, wykonanie boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 390m2, podbudowa z kruszywa łamanego, montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz bramki do piłki nożnej. Zakres prac nie obejmuje drenażu.

4) Milikowice: Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 5828 m2, montaż sprzętu - bramki do piłki nożnej. Zakres prac nie obejmuje drenażu.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

24.05.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Przebudowa linii napowietrznej przy ul. Spółdzielczej w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie
     napowietrznej linii 20 kV na linię kablową SN-20 kV obejmujące:

- budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-20 kV (odcinek linii kablowej w linii głównej L-489 SN-20 kV)
- likwidacje odcinka linii napowietrznej L-489 - wymianę słupa końcowego w linii SN
- zabudowę dwóch odłączników skablowanej linii głównej
- wymianę słupa 17/L-489

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowlanym (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

02.05.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ OGŁASZA
PRZETARG UPROSZCZONY
ogólnodostępne ogłoszenie

dot. dostawy tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu on. "Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska"

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

   Wyniki przetargu

Ogłoszenie o przetargu

21.03.2012 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska”  
remont dachu budynku przy ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiotem zamówienia są prace remontowe pokrycia dachowego budynku
      komunalnego przy ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej obejmujące:

- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (44 m)
- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się d użytku (18 m)
- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki (273 m2)
- rozebranie elementów więźb dachowych
- ławy kominiarskie (10 m)

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

16.03.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym

rewitalizacja obiektu sportowego - pomieszczeń biura i szatni kolarzy
położonego przy ul. Sportowej nr 1 w Jaworzynie Śląskiej.
II etap robót budowlanych1.Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
   ul. Świdnicka nr 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2.Tryb zamówienia: Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
   art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 16.03.2012
   nr 82510 -2012 wraz z adresem internetowym www.jaworzyna.net do bezpłatnego pobrania
   SIWZ w/w zamówienia.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

12.01.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym
na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
/na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych/1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2. Przedmiot zamówienia: sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
    i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
    z późniejszymi zmianami) wraz z wymaganymi analizami dla terenu gminy Jaworzyna Śląska
3. Kryterium wyboru oferty: cena brutto

(...)

| więcej ... | statystyka 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |