WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ARCHIWUM PRZETARGÓW - rok 2011

Ogłoszenie o przetargu

19.12.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Usługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Odbiór odpadów zebranych selektywnie”.

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące:

- opróżnianie pojemników do segregacji odpadów komunalnych
  (zbiórkę z pojemników Zamawiającego)
- transport i przekazanie do odzysku wysegregowanych odpadów gromadzonych
  w sposób selektywny Szczegółowy zakres usług i miejsce realizacji stanowi załącznik do umowy.

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

23.09.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Remont dachu oraz tarasu w Przedszkolu Samorządowym
w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont dachu oraz
       tarasu na obiekcie Przedszkola Samorządowego obejmujące:

a) dach
- wymiana przewodów instalacji odgromowej (173,4 m)
- wymiana wsporników instalacji odgromowej (200 szt.)
- malowanie kominów
- demontaż starego wyłazu na dach wraz z jego podstawą
– wykonanie nowej podstawy wyłazu oraz jej nakrywy o wymiarach 1,1 m x 1,1 m
- rozbiórka betonowych czapek kominowych
- przemurowanie komina dymowego

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

14.09.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2880D w Jaworzynie Śląskiej
w ciągu ul. Westerplatte i ul. Wolności"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2880D w Jaworzynie Śląskiej
    w ciągu ul. Westerplatte i ul. Wolności”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące usunięcie istniejącej kostki
granitowej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Westerplatte
i ul. Wolności w ciągu drogi powiatowej nr 2880D w Jaworzynie Śląskiej.

Planowane prace będą obejmować:

- koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w SST D.
- prace pomiarowe – 0,2km
- rozbiórka elementów dróg
– rozbiórka kostki kamiennej i jej odzysk z przekazaniem Wykonawcy – 1 579,00m2.
- warstwa wyrównawcza istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego
   stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm – 1 579,00m2.
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 3 758,00m2.
- warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 4cm – 1 879,00m2.
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm – 1 879,00m2.
- regulacja włazów studni kanalizacyjnych – 4szt.
- regulacja studzienek kanalizacyjnych oraz wodociągowych – 6szt.

Uwaga: Cenę ofertową należy pomniejszyć o odzyskaną z rozbiórki kostkę granitową,
która po wykonanej przebudowie drogi będzie stanowić własność Wykonawcy.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

29.07.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska
oraz gminnych jednostek organizacyjnych "1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska
    oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w SIWZ.
    Wg CPV: 66100000-4.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie
    zamawiającego /Ip., pok. nr 12/ lub na stronie internetowej: www.jaworzyna.net

4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
   - Barbara Krystyniak –  sprawy merytoryczne /tel. 8588230 w.39/
   - Marek Mazur – sprawy proceduralne /tel. 8588230 w.33/

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

21.07.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Budowę odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania „Budowa kanalizacji wraz z wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie
      odcinka sieci wodociągowej (od pkt A – B – C – D – E – F) w Jaworzynie Śląskiej
      w obrębie terenu pod osiedle domków jednorodzinnych w zakresie:

- roboty ziemne
- wykonanie rurociągu sieci wodociągowej z PE fi 160 mm o długości ok. 73 mb
- wykonanie rurociągu sieci wodociągowej z PE fi 140 mm o długości ok. 129 mb
- wykonanie rurociągu sieci wodociągowej z PE fi 110 mm o długości ok. 290 mb
- wykonanie przyłącza wodociągowego z PE fi 63 mm o długości ok. 72 mb
- przejście pod torami w rurze osłonowej fi 200
- przycisk pod drogą gminną na długości 9,8 m
- próba szczelności - badania wody
- odtworzenie nawierzchni

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowanym oraz pomocniczym przedmiarze robót, które stanowią załącznik do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

20.07.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG
na zadanie : „Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej w ramach zadania „Program „Maluch” w Gminie Jaworzyna Śląska"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2. Przedmiot zamówienia: załącznik nr 1
3. Kryterium wyboru oferty: najniższa oferta
4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
     1/ formularz oferty cenowej /wg zał. nr 2/
     2/ oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymogami art.22 ustawy
5. Sposób przygotowania oferty:
     1/ ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,
     2/ na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy,
         a także napis o treści: “Oferta na zadanie - Zakup materiałów dydaktycznych i
         wyposażenia do Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej
         w ramach zadania „Program „Maluch” w Gminie Jaworzyna Śląska”.
         Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych . Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
         tj. 28.07.2011.”


| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

 01.06.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych
w Gminie Jaworzyna Śląska"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych wg ilości
       i rodzaju określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
       w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
       klasa I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia
       ogólnego w Gminie Jaworzyna Śląska”.
       Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków
       zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.


| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

 25.05.2011 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Ochrona mienia i dozoru fizycznego obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej "
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  1. Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
      ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8560480

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia
            i dozoru fizycznego obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
            przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej. 11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi


| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

 09.05.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych
w Gminie Jaworzyna Śląska"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych wg ilości
       i rodzaju określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
       w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
       klasa I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia
       ogólnego w Gminie Jaworzyna Śląska”.
       Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków
       zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.


| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

 13.04.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie” - etap III1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu wykończeniowego obiektu wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie oraz roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne, c.o. obejmujące:

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie świetlicy
- wykonanie ścianek działowych
- okładziny stropów z płyt gipsowo kartonowych
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej oraz styropianu
- tynki wewnętrzne
- licowanie ścian płytkami
- malowanie ścian
- wykonanie posadzki z płytek
- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi
- wykonanie elewacji obiektu
- wykonanie instalacji wewnętrznej wodnej i kanalizacyjnej
- wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania


| więcej ... |


Ogłoszenie o przetargu

 22.02.2011 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Budowa szatni na boisku w Piotrowicach” - etap II1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu wykończeniowego obiektu szatni na boisku sportowym w Piotrowicach oraz roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne, obejmujące:

     - montaż stolarki aluminiowej w obiekcie szatni
     - wykonanie ścianek działowych
     - okładziny stropów z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym
     - wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej oraz styropianu
     - tynki wewnętrzne
     - licowanie ścian płytkami
     - malowanie ścian


| więcej ... |


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 11.02.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
na sporządzanie map sytuacyjno – wysokościowych
do celów urbanistycznych dla fragmentu wsi Piotrowice Świdnickie1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: sporządzanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów
       urbanistycznych dla fragmentu wsi Piotrowice Świdnickie.

(...)

| więcej ... | statystyka 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |