WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

 


ARCHIWUM PRZETARGÓW - rok 2007

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 15.11.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę / zakup paliwa dla potrzeb ZGKiM Jaworzyna Śl. w tym : benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz propan butan
w latach 2007 –2010 wybrano ofertę nr 1 tj.;

STACJA PALIW
„O K T A N ”
Iwona Bagińska
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. Nowowiejska Nr 30
 
CENA BRUTTO 457.924,56 zł.

słownie : czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 56/100


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 31.10.2007 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony:

 "Na dostawę/zakup paliwa dla potrzeb ZGKiM Jaworzyna Śląska w tym: benzyny bezołowiowej 95,
 oleju napędowego oraz gazu propan butan w latach 2007- 2010"
 


Termin realizacji zamówienia: w latach 2007 - 2010

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł. lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śl. www.jaworzyna.net w dziale przetargi.
 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 31.10.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że przetarg nieograniczony numer 6/07 na dostawę / zakup paliwa dla potrzeb ZGKiM Jaworzyna Śląska
w tym : benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz propan butan w latach 2007-2010 został unieważniony na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 1
Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych .
 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 18.10.2007 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony:

 "Na dostawę/zakup paliwa dla potrzeb ZGKiM Jaworzyna Śląska w tym: benzyny bezołowiowej 95,
 oleju napędowego oraz gazu propan butan w latach 2007- 2010"
 


Termin realizacji zamówienia: w latach 2007 - 2010

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł. lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śl. www.jaworzyna.net w dziale przetargi.
 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 31.10.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę rozdzielczej sieci w części ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej wybrano ofertę nr 1 tj.;

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo – Usługowe „MIROM”
ul. Kazimierza Wielkiego 18
59-220 LegnicaCENA NETTO:           43.810,61 zł.
PODATEK VAT:           3.066,74 zł.
CENA BRUTTO:  46.877,35 zł.

słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 35/100
 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 10.10.2007 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony:

 na zadanie: "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w części ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej
 


Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł. lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śl. www.jaworzyna.net w dziale przetargi.
 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 04.10.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E


Niniejszym informuję, zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska
przy Szkole Podstawowej w Pastuchowie”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy - konsorcjum:

POLIMER Sp. z o.o. – lider
Rynek 8 i 9
40-400 Mysłowice

MULTISPORT Karina Komornicka – uczestnik
ul. Podhalańska 20/24
40-215 Katowice

za cenę brutto – 453 244,37 zł.

Jedynym kryterium wyboru oferty była proponowana cena brutto. Wybrano ofertę z najniższą proponowaną ceną.
W postępowaniu wzięło udział 2 wykonawców - uzyskana punktacja tj.
1. Konsorcjum jw.: POLIMER Sp. z o.o. – lider – MULTISPORT Karina Komornicka
   – uczestnik – 400 pkt.
2. MASTERS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21 70-383 Szczecin - 284 pkt.
 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 31.08.2007 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 na zadanie: „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Pastuchowie”
 


1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
                         tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Pastuchowie”. Prace budowlane i instalacyjne wg dokumentacji technicznej /wykonanie podbudowy z drenażem odwadniającym, wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu o wymiarach 45x27m, wykonanie ogrodzenia z siatki oraz montaż urządzeń/. Wg CPV: 45000000-7, 45212221-1, 45223800-4, 45233200-1.

2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie zamawiającego /IIp., pok. nr 14/ lub na stronie internetowej: www.jaworzyna.net
 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 26.09.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2007 z dnia 30.08.2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej. zostało unieważnione na podstawie
art. 93 ust 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna ważna oferta.
 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 30.08.2007 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej ul.
Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony:


NR 4/2007 na wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śl.


Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami. Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł. lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śl. www.jaworzyna.net w dziale przetargi
 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 05.10.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E


Niniejszym informuję, zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie „Bankowa obsługa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

Bank Zachodni WBK S.A.
1 Oddział w Świdnicy
Plac 1000-lecia 1
58-100 Świdnica

Kryterium wyboru oferty była proponowana cena /85% wagi/ oraz dostępność usługi /15% wagi/.
W postępowaniu złożono jedną ofertę i spełniała ona wymogi SIWZ.

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 24.08.2007 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 na zadanie: „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska
oraz gminnych jednostek organizacyjnych”
 


1. Zamawiający:  Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
                             tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz
   gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w SIWZ. Wg CPV: 66100000-1,
   66130000-0.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie
    zamawiającego /IIp., pok. nr 7/ lub na stronie internetowej: www.jaworzyna.net
 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 16.08.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E


     Informujemy niniejszym, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zmianami/, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i osprzętem" wybrano ofertę firmy, jako najtańszą spośród złożonych ofert:

F.H.U. "SPRZĘTKOM"
Krzysztof Seweryn
ul. Szwedzka 15d
54-401 Wrocław


za cenę 34 005,06 zł brutto
 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 03.08.2007 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i osprzętem”


1. Zamawiający: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9,
    58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel/fax – 074 8588230, 074 8588253
    www.jaworzyna.net
    e-mail: urzad@jaworzyna.net

2. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego:
    m.in. 2 stacje robocze z przeznaczeniem na serwer, 2 zestawy komputerowe i
    inny sprzęt i oprogramowanie wg SIWZ, /kod wg CPV: 302/ załącznik nr 1/,

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie
    zamawiającego /IIp., pok. nr 20/ lub na stronie internetowej www.jaworzyna.net

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu
   SIWZ
 


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

30.07.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2007 , nr 2/2007 z dnia 03.07.2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachowego w budynku Wolności 25A i Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej. zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

03.07.2007 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony:
 

NR 3/2007 na wymianę pokrycia dachowego papowego w systemie pap zgrzewalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wolności 25A w Jaworzynie Śląskiej.


Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł. lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej www.jaworzyna.net w dziale Przetargi.
 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU

03.07.2007 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej ul. Świdnicka 9 ogłasza przetarg nieograniczony:
 

NR 2/2007 na wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy u Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej.


Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł. lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej www.jaworzyna.net w dziale Przetargi.
 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

18.07.2007 r.  

IR 341/03/5/07

O G Ł O S Z E N I E


Niniejszym informuję, zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice Świdnickie i Nowice w gminie Jaworzyna Śląska” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 26
58-500 Jelenia Góra


- za cenę brutto – 35.990,00zł.

Jedynym kryterium wyboru oferty była proponowana cena brutto.
Wybrano ofertę z najniższą proponowaną ceną.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.06.2007 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie : "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice Świdnickie i Nowice, w gminie Jaworzyna Śląska".

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu
   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SWIZ
   Wyjaśnienie treści SIWZ
   Ogłoszenie wyniku przetargu
 


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

13.06.2007 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że przetarg na sprzedaż kotłów centralnego ogrzewania został unieważniony na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

25.06.2007 r.  

Niniejszym informuję, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Etap 2007" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy - konsorcjum:

PPHU "CHMURA" - lider
ul. Powstańców 9
58-140 Jaworzyna Śląska

Fortum DZT Service Sp. z o.o. - uczestnik
ul. Wałbrzyska 7A
58-160 Świebodzice
- za cenę brutto - 999 284,95zł

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę i spełniała ona wymogi SIWZ.


OGŁOSZENIE

18.04.2007 r.  

Niniejszym informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej - Etap 2007" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
W postępowaniu złożono jedną ofertę a jej cena przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowaniu zamówienia /art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych/.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

04.04.2007 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej" - Etap 2007.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 - sekretariat, w terminie do dnia 08.05.2007 r., do godz. 10.00.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.03.2007 r.  

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 260/25 o pow. 0,1136 ha, położonej w BOLESŁAWICACH.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2007 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.03.2007 r.  

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 380 o pow.0,0799 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Prądzyńskiego, przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.03.2007 r.  

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/1 o pow.0,0446 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Prądzyńskiego, przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2007 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.03.2007 r.  

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte 7 A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 19,29 % w działce Nr 112/3 o pow. 0,0243 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 40131.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2007 r. o godz. 10.oo w siedzibie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ,pok. Nr 2, parter.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

06.03.2007 r.  

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94 
o powierzchni 0,23 ha, w tym : R IIIa -0,18 ha,RIVa - 0,05 ha położonej w Pasiecznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.02.2007 r.  

Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławicach
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na najem lokalu użytkowego w Bolesławicach 51, gmina Jaworzyna Śląska, o powierzchni 120 m 2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przemysłowo - handlowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2007 r. o godz. 18.oo w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławicach, Bolesławice 51, I piętro.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.01.2007 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 522/10 o pow. 0,1366 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej ( za miastem), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2007 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.01.2007 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 340/6 o pow. 0,1352 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Pocztowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2007 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.01.2007 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 340/5 o pow. 0,1707 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Pocztowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2007 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

15.01.2007 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte 7 A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 19,29 % w działce Nr 112/3 o pow. 0,0243 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 40131.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2007 r. o godz. 10.oo w siedzibie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ,pok. Nr 2, parter.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.12.2006 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 522/11 o pow. 0,1402 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2007 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.12.2006 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 522/7 o pow. 0,1456 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2007 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.12.2006 r.  

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206/8
o powierzchni 0,30 ha w tym : R IIIa -0,04 ha, RIIIb-0,26 ha, położonej w Nowicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2007 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 16.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

18.12.2006 r.  

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku położonego
w Jaworzynie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 20 - 20 A, na najem garażu przy ul. 1-go Maja 20-20 A w Jaworzynie Śląskiej składającego się z 1 pomieszczenia o pow. 30,00 m2 .

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2007 r. o godz. 10.oo w siedzibie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ,pok. Nr 4, parter.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE

30.11.2006 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl ul Świdnicka 9 informuje, że w wyniku postępowania przetargowego nr. 11/2006 o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę okien PCV została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

P.P.H.U "JUTOM"
Artur Gleń
58-120 Jaroszów 72
 
z kwotą oferty:
 
cena netto      17 608,00
podatek VAT     1 232,56
cena brutto     18 840,56
słownie: osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści zł 56/100


OGŁOSZENIE

24.11.2006 r.  

Niniejszym informuję, że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie "Zakup artykułów biurowych" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

"CLIP"
Stefan Mawrojanidis
50-419 Wrocław, ul. Traugutta 103

- za cenę brutto - 1412,00 zł.


OGŁOSZENIE

17.11.2006 r.  

Niniejszym informuję, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych , że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Etap III" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:
 
"DOMEX" Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom
 
- za cenę brutto - 195.826,07 zł.
 
Z dwóch złożonych ofert tylko jedna była ważna i spełniała wymogi SIWZ.


OGŁOSZENIE

08.11.2006 r.  

Niniejszym informuję, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych , że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie "Wykonanie prac projektowych na zadanie: Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

"Biuro Inżynierskie "INVEST" Witold Chmielewski
Oś. Różane 3B/3
58-200 Dzierżoniów

- za cenę brutto - 67.710,00zł.
Z dwóch złożonych ofert wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną.


OGŁOSZENIE

20.10.2006 r.  

Niniejszym informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie "Remont chodnika przy ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej /po stronie nieparzystej/ wraz z wymianą kolektora kanalizacji ogólnospławnej" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia /art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych/.

Burmistrz


OGŁOSZENIE 

06.10.2006 r.  

Niniejszym informuję, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych , że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie "Remont odcinków dróg wewnętrznych we wsiach Pasieczna /dz,nr 85dr/, Piotrowice /dz. nr 286/10dr/, 297dr/, Pastuchów /dz. nr 353dr/" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

"WGW ul. Sp. z o.o.
ul. Piekarska 9
58-100 Świdnica
- za cenę brutto - 77.377,15zł.

W postępowaniu powyższym złożono tylko jedną ofertę.


OGŁOSZENIE

13.09.2006 r.  

Niniejszym informuję, że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie "Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

Euler-SOFT s.c.
ul. Paderewskiego 40
58-150 Strzegom

- za cenę brutto - 45.628,00zł.


OGŁOSZENIE

11.05.2006 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że posiada n/w sprzęt do wynajmu:
 
  1. Koparko - ładowarka "Ostrówek" - 53,11 zł./h netto
  2. Ładowarka "Fadroma" - 61,90 zł./h netto
 
kontakt telefoniczny pod nr. (074 8588211, 074 8588178, 074 8588218)


OGŁOSZENIE

09.06.2005 r.  

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska informuje, że posiada do zagospodarowania, na zasadach najmu :

  • pomieszczenia użytkowe o pow. 471,09 m2 usytuowane na II piętrze budynku przy ul. Wolności 2c w Jaworzynie Śląskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ,

  • pomieszczenie użytkowe o pow. 272,33 m2 usytuowane na I piętrze
    ( lewa strona ) budynku przy ul. Wolności 2c , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ,

  • pomieszczenia użytkowe o pow. 169,18 m2 usytuowane na I piętrze ( prawa strona ) budynku przy ul. Wolności 2c w Jaworzynie Śląskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ,

  • pomieszczenia użytkowe o pow. 434,62 m2 usytuowane na II piętrze budynku przy ul. Wolności 2Ai B w Jaworzynie Śląskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ,

| więcej ... |


 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |